top of page
satis.jpeg

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Ira Dükkan  olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu
Ira Dükkan olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Ira Dükkan tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin ve üye işyerlerimizin ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.  Ira Dükkan ’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Bu kişisel verileriniz, Ira Dükkan ‘nun ürün, hizmet ve faaliyetlerini sizlere tanıtmak,   ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesini sağlamak, sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ile ilgili satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında kullanabilmek, listeleme, raporlama, veri tabanı oluşturmak, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretilmek, anket yapmak, internet sitesi, mobil uygulama ve diğer iletişim kanallarını kullanım şeklinize ilişkin analizi yapmak suretiyle sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önermek, yürütülen iletişime yönelik idari operasyonları yönetmek (pazar araştırması amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, kaydınızın alınmasını ve devamı sağlamak vb.), müşteri memnuniyeti ve kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve sağlanan hizmetlere ilişkin teklifleri paylaşmak, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin yürütülmesinin teminini sağlamak, Ira Dükkan’nın  ve Ira Dükkan ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak ve Ira Dükkan’nın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunmak amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Ira Dükkan toplanan kişisel verilerinizi; bu metnin (2) numaralı ve “Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla,  iş ortaklarına, tedarikçilerine, Ira Dükkan yetkililerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına  ve özel kişilere, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yapılan danışmana, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Ira Dükkan ’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Ira Dükkan ’nın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Ira Dükkan’ya iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre şirket talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Ira Dükkan ’nın belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Haklarına sahiptir.

Talepleriniz için Ira Dükkan ile iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz; kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Bereketzade Mah. Bankalar Cad. Vefai Han NO: 18 Kat 5  BEYOĞLU / İstanbul adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@iradukkan.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınız Ira Dükkan tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebilecektir.

bottom of page